آیین‌نامه کمیته حل اختلاف انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌

 

 

براساس بند 8 ماده 14 اساسنامه انجمن مبنی و به منظور رسیدگی به اعمال و تخلفات و تصمیم‌گیری دربارة تشویق و تنبیه اعضاء کمیته حل اختلاف انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران براساس این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

ماده 2- ترکیب کمیته حل اختلاف: کمیته انضباطی انجمن متشکل از سه نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن و دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب هیأت مدیره است. اعضای کمیته حل اختلافاز بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کنند. 

ماده 3 – وظایف کمیته حل اختلاف

الف)رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضاء و تصمیم‌گیری دربارة آن 

ب)بررسی و اعلام‌نظر دربارة لغو عضویت اعضایی که پای‌بند به اساسنامه و اصول انجمن نبوده و موجب خدشه‌دار شدن اعتبار انجمن می‌شوند. 

ج)رسیدگی به اختلافات فیمابین اعضا با یکدیگر 

د)رسیدگی به اختلافات فیمابین اعضای انجمن و مدیران و دست‌‌اندرکاران ورزش کشور

ماده 4 – جلسات کمیته حل اختلافبا حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد. حضور رئیس و دبیر برای رسمیت جلسات الزامی است. 

ماده 5 – تصمیمات کمیته حل اختلافبا اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه مصوب می‌گردد. 

ماده 6 – بازنگری در تصمیمات کمیته حل اختلافمنوط به تصویب آن در جلسه هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

ماده 7 – رئیس کمیته حل اختلافموظف است گزارش جلسات و تصمیمات کمیته را کتباً به اطلاع هیأت رئیسه انجمن برساند. 

ماده 8 – هیأت رئیسه انجمن مرجع رسیدگی به اعتراض اعضاء دربارة احکام صادره از سوی کمیته حل اختلافخواهد بود. حضور رئیس و دبیر کمیته حل اختلافدر جلسة رسیدگی به اعتراضات الزامی است. 

ماده 9 – کمیته حل اختلافموظف است موارد پیش‌بینی نشده در این آئین‌نامه را جهت اخذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره انجمن ارجاع دهد. 

ماده 10 – این آئین‌نامه در 10 ماده و چهار بند در جلسه مورخ 10/4/82 هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران به تصویب رسید. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.