آیین‌نامه صندوق تعاون ورزشی ‌نویسان ایران

براساس بند 4 ماده 2 اساسنامه انجمن مبنی بر حمایت از حقوق مشترک انسانی، صنفی و مدنی اعضای انجمن و به منظور تأمین بخشی از نیازهای رفاهی اعضا، صندوق تعاون ورزشی‌نویسان ایران مطابق مقررات این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

 

ماده 1 – نام صندوق: صندوق تعاون ورزشی‌نویسان ایران 

ماده 2 – موضوع صندوق: مشارکت و همکاری در تأمین نیازهای مالی و رفاهی اعضا 

ماده 3 – محل صندوق: محل اصلی صندوق در دبیرخانه انجمن مستقر است. 

ماده 4 – مدت فعالیت صندوق: مدت فعالیت صندوق از زمان تأسیس نامحدود است.

ماده 5 – نحوه عضویت: اعضای انجمن می‌توانند با درخواست کتبی و پرداخت حق عضویت به عضویت صندوق پذیرفته شوند. 

 

ماده 6 – سرمایة صندوق: از منابع زیر تأمین می‌شود: 

الف) حق عضویت سالانه 

ب) سپرده‌ها 

ج) تسهیلات بانکی یا اعتبارات دریافتی از سایر منابع 

د) هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی 

 

ماده 7 – اعطای وام: صندوق می‌تواند وجوه حاصله را به صورت وام در اختیار اعضا قرار دهد. 

ماده 8 – ارکان صندوق: 

صندوق دارای ارکان زیر است: 

 

شورای صندوق 

رئیس صندوق 

بازرس 

 

ماده 9- شورای صندوق: 

شورای صندوق از اعضای زیر تشکیل می‌شود: 

الف) رئیس انجمن (رئیس شورا) 

ب) خزانه‌دار انجمن (رئیس صندوق) 

ج) یک نفر از اعضای هیأت رئیسه (عضو) 

د) دو نفر از اعضای انجمن به انتخاب هیأت رئیسه (عضو) 

تبصره: اعضای بند «د» این ماده برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. 

 

ماده 10- وظایف و اختیارات شورای صندوق: 

الف) تعیین و تصویب خط‌مشی و برنامه‌های صندوق 

ب) تصویب دستورالعمل استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوق در چارچوب این آیین‌نامه 

ج) معرفی اعضای صندوق به بانکها و مؤسسات اعتباری جهت دریافت وام‌های ضروری 

د) تصویب پرداخت وام به اعضاء صندوق 

ه) استماع و تأیید گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت رئیسه انجمن 

و) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که از طرف رئیس صندوق یا اعضای شورای صندوق ارائه می‌شود. 

ماده 11 – جلسات شورای صندوق با دعوت رئیس صندوق و هر ماه یک بار تشکیل می‌شود. 

ماده 12 – جلسات شورای صندوق با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. حضور رئیس شورا برای رسمیت جلسات الزامی است.

ماده 13 – رئیس صندوق مسئول اجرایی صندوق است و امور مربوط را بر اساس مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات و مصوبات اداره می‌نماید و دارای اختیارات و وظایف زیر زیر است: 

 

الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات شورا 

ب) تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق در پایان سال مالی و ارائه به شورا 

ج) تهیه و تنظیم برنامه و بودجه صندوق 

ماده 14 – بازرس صندوق توسط هیأت رئیسه انجمن و ترجیحاً از بازرسان انجمن انتخاب می‌شود. 

ماده 15 - بازرس می‌تواند در جلسات شورای صندوق بدون حق رأی شرکت‌ کند و با هماهنگی و بدون دخالت در امور اجرایی به اسناد و مدارک صندوق دسترسی داشته باشد. 

تبصره: بازرس وظیفه بازرسی صندوق را بر عهده داشته و گزارش خود را به هیأت رئیسه انجمن ارائه می‌کند. 

ماده 16 – پرداخت هرگونه وجهی از صندوق به جز موارد ذکر شده در این آیین‌نامه و به غیر از اعضای صندوق ممنوع است. 

ماده 17 – در صورت انصراف هر یک از اعضاء از عضویت در صندوق، عضو انصرافی تا یک سال به عضویت مجدد پذیرفته نخواهد شد. 

تبصره 1 : در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت نکرده باشد، مبلغ حق عضویت و سپرده وی حداکثر طی مدت یک ماه به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید شورا عودت داده می‌شود. 

تبصره 2 : در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت کرده باشد، معادل وام دریافتی از وجوه پرداختی (اعم از سپرده و حق عضویت سالانه) کسر گردیده و مابقی طبق بند «ب» پرداخت می‌شود. 

ماده 18 – انحلال صندوق از اختیارات هیأت رئیسه انجمن است. 

ماده 19 – در صورت انحلال صندوق، هیأتی به انتخاب هیأت رئیسه انجمن، پس از عودت حق عضویت و سپرده‌های اعضاء در مورد دارایی‌ها و دیون صندوق تصمیم‌گیری می‌کند. 

ماده 20 – تغییر در مفاد این آئین‌نامه به پیشنهاد شورای صندوق و تصویب هیأت رئیسه انجمن صورت می‌گیرد. 

ماده 21 – این آئین‌نامه در 21 ماده 3 تبصره در جلسه مورخ 29/11/81 هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران به تصویب رسید. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.