آیین‌نامه کمیته پیش‌کسوتان انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌

آیین‌نامه کمیته پیش‌کسوتان

 

ماده 1: 

به منظور احترام و بزرگداشت مقام پیش‌کسوتان، و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندیها و تجربیات ارزشمند آنان در عرصه روزنامه‌نگاری ورزشی و با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته پیش‌کسوتان انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران براساس این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 

 

ماده 2: وظایف کمیته پیش‌کسوتان 

الف) ایجاد زمینه برای جلب مشارکت فعال اعضاء پیش‌کسوت انجمن در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و صنفی انجمن 

ب) استفاده بهینه از دانش و تجربیات اعضاء پیش‌کسوت و بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه آنان در جهت تحقق اهداف و وظایف انجمن 

ج) برگزاری جلسات، همایش‌ها و برنامه‌های ویژه برای پیش‌کسوتان در جهت معرفی، تجلیل، تکریم و قدردانی از خدمات آنان 

د) برقراری ارتباط مؤثر با کمیته پیش‌کسوتان سایر اقشار ورزشی به منظور توسعه تفاهم و همکاریهای متقابل 

ه) معرفی و اعزام پیش‌کسوتان به همایش‌ها و برنامه‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی 

تبصره: اجرای موارد ذکر شده در بندهای پنجگانه فوق و سایر موارد پیش‌بینی نشده منوط به نظر موافق هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

 

ماده 3: 

حداقل سن برای عضویت در کمیته پیش‌کسوتان 50 سال و حداقل سابقه فعالیت 20 سال می‌باشد. پذیرش عضویت اعضاء پیش‌کسوت توسط هیأت اجرایی کمیته پیش‌کسوتان و با تأیید هیأت رئیسه انجمن خواهد بود. 

 

ماده 4: 

کمیته پیش‌کسوتان دارای یک هیأت اجرایی متشکل از هفت عضو از اعضای انجمن می‌باشد که توسط هیأت رئیسه انجمن انتخاب می‌شوند. مسئولیت تشکیل و اداره جلسات کمیته به عهده رئیس و دبیر هیأت اجرایی است که در نخستین جلسه، توسط اعضاء انتخاب می‌شوند.

 

ماده 5: 

جلسات هیأت اجرایی کمیته پیش‌کسوتان حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می‌شود. رئیس و دبیر هیأت اجرایی موظفند گزارش جلسات خود را کتباً به هیأت رئیسه انجمن ارائه دهند. 

تبصره: جلسات کمیته پیش‌کسوتان با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و حضور رئیس یا دبیر هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات الزامی است. 

 

ماده 6: 

این آیین‌نامه در شش ماده و سه تبصره در تاریخ 4/9/82 به تصویب هیأت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران(ایسجا) می باشد.