اساسنامه انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌

  به نام خدا

اساسنامه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران

لوگوی انجمن

                              

 

 

 

 

فصل‌ اول‌: کلیات‌ و اهداف:

ماده‌ 1 ـ نام‌ انجمن‌:
انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار انجمن‌ نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ صنفی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است.

ماده‌ 2 ـ اهداف‌‌ انجمن‌ عبارتند از:
- ایجاد تشکل‌ به منظور تفاهم‌ و تعاون‌ متقابل‌ در بین‌ اعضای انجمن و خبرنگاران‌ ورزشی‌
- تبادل‌ افکار با شیوه‌های مناسب‌
رسانه ای‌ برای ارتقاء فرهنگ‌ ورزشی در کشور.
- حمایت‌ از حقوق مشترک‌ انسانی‌، مدنی، و صنفی اعضای انجمن‌
- ارتقاء‌ دانش‌ ورزشی و حرفه‌ای اعضای انجمن از طریق‌ برگزاری سمینارها، کلاسها، و دوره های آموزشی داخلی و بین المللی

- تلاش در جهت ایجاد امکانات و شرایط کاری و حرفه ای مناسب برای اعضا در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری 

- ارتباط‌ و بسط‌ همکاری و احترام‌ متقابل‌ بین‌ انجمن‌ و دیگر مجامع‌ و اتحادیه‌های بین‌المللی ورزشی نظیر انجمن‌ بین‌المللی ورزشی‌نویسان‌ (A.I.P.S)، اتحادیه‌ ورزشی‌نویسان‌ آسیا (A.S.P.U) ، و انجمن ورزشی نویسان سایر کشورها به‌ منظور تبادل‌ تجارب‌ تخصصی و گسترش‌ دوستی و تفاهم‌ بین‌المللی‌.
- تعامل و همکاری سازنده و اصولی با سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور(درچارچوب قوانین کشور و با تایید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و انجمن ها)

ماده 3: کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.


ماده‌ 4 ـ محل‌ انجمن‌:
مرکز اصلی انجمن‌ در شهر تهران‌ است‌، که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره با موافقت وزارت کشور می‌تواند در هر استان‌ یک‌ شعبه‌ دایر کند.

ماده‌ 5 ـ تابعیت‌:
اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

فصل‌ دوم ـ شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌:

ماده‌ 6 ـ شرایط‌ عضویت‌:
انجمن‌ وابسته‌ به‌ هیچ‌ سازمان‌ یا حزب‌ و گروه‌ خاصی نبوده‌ و خط‌مشی آن‌ مبتنی بر اصول‌ مندرج‌ در اساسنامه‌ انجمن‌ است‌ و افراد علاقه‌مند شامل نویسندگان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، عکاسان ورزشی، تصویربرداران ورزشی،  گزارشگران ورزشی، و مجریان ورزشی می‌توانند براساس‌ شرایط‌ زیر به‌ عضویت‌ آن‌ در آیند:

- پذیرفتن مفاد اساسنامه و پایبندی به اصول و اهداف آن
- حسن‌ شهرت‌ و نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

- تأیید تقاضای کتبی عضویت‌ توسط‌ هیئت‌ مدیره‌ انجمن‌. 
- پرداخت حق عضویت
- دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی دیپلم‌ با حداقل‌ سه‌ سال‌ و مدرک‌ لیسانس‌ با حداقل‌ دو سال‌ و لیسانس‌ تربیت‌ بدنی یا روزنامه‌نگاری با یک‌ سال‌ سابقه‌ کار در رسانه های ورزشی.
- شرط‌ عضویت‌ در هیئت‌ مدیره انجمن‌، دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ لیسانس‌ است.

تبصره: خاتمه و یا لغو عضویت بنا به استعفا و درخواست فرد، عدم انجام تعهدات مالی و پرداخت نکردن حق عضویت، سلب شرایط، و یا درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 7- عضویت:

انجمن دارای دو نوع عضو اصلی و افتخاری خواهد بود :

-       اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

-    اعضای افتخاری که‌ خدمات‌ شایان‌ و برجسته‌ای به‌ ورزش‌کرده‌ باشند و با پیشنهاد هیات مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

فصل‌ سوم‌ ـ ارکان‌ و وظایف‌:
ماده‌ 8 ـ ارکان‌ انجمن
عبارتند از:
- مجمع‌ عمومی
- هیئت‌ مدیره
- بازرس

ماده‌ 9 ـ مجمع‌ عمومی‌
مجمع‌ عمومی‌ بالاترین‌ مرجع‌ تصمیم‌گیری انجمن‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ عادی، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده‌، تشکیل‌ می‌شود.

ماده 10- مجمع‌ عمومی عادی

مجمع‌ عمومی عادی‌، با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی‌ یک‌ بار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.‌

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضا و دعوت هیات مدیره،  بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هرصورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی یا دعوتنامه کتبی قید شود.

تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره 2: در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است پس از تایید وزارت کشور مجمع مزبور را با درج آگهی و اعلام قبلی برگزار کند.

ماده 11- آگهی دعوت برای شرکت در مجمع عمومی

دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، یا دعوتنامه کتبی، یا پایگاه اطلاع رسانی انجمن، و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیک(پیامک، پست الکترونیکی) صورت می پذیرد. اطلاع رسانی و آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل‌ 2 هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع انجام شود.

ماده‌ 12 ـ وظایف‌ مجمع‌ عمومی عادی
وظایف‌ مجمع‌ عمومی عادی به‌ شرح‌ زیر است‌:
- تعیین‌ خط‌ مشی کلی انجمن
- انتخاب‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ و بازرس
- استماع‌ و رسیدگی به گزارش‌ هیئت‌ مدیره‌ و بازرس
- بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادهای هیات مدیره
- تعیین‌ میزان‌ حق‌ عضویت‌ سالانه‌، تصویب‌ ترازنامه‌ و بودجه‌ انجمن
- تعیین‌ پایگاه اطلاع رسانی جهت‌ انتشار‌ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های انجمن‌

ماده‌ 13 ـ مجمع‌ عمومی فوق العاده‌:

مجمع‌ عمومی فوق العاده‌ با رعایت تشریفات قانونی، مشابه مجمع عمومی عادی با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس و یا با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی را دارد.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14- در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضای انجمن درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتبا به رییس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد. رییس هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق مفاد اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت 10 روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ماده 15- وظایف‌ مجمع‌ عمومی فوق‌العاده:

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2- بررسی و تصویب‌ انحلال‌ انجمن
3- عزل‌ هیئت‌ مدیره‌.
تبصره 1‌: عزل‌ هیئت‌ مدیره‌ بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و یا اکثریت اعضای هیات مدیره با هماهنگی و تایید وزارت کشور در دستور کار مجمع‌ قرار می گیرد.

تبصره 2: در صورت تصویب عزل هیات مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب 3 نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده 16- هیات رییسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. نامزدهای عضویت در هیات مدیره یا بازرس نمی توانند داوطلب هیات رییسه مجامع باشند.

تبصره 1: اعضای هیات رییسه مجامع با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

تبصره 2: هیات رییسه مجمع صورتجلسه مجمع را برای اطلاع اعضا در پایگاه اطلاع رسانی انجمن و نسخه ای از آن را در محل دفتر انجمن نصب می نماید.

ماده‌ 17 ـ هیئت‌ مدیره:
هیئت‌ مدیره‌ عالی‌ترین‌ نهاد اجرایی انجمن‌ است‌ و اعضای آن‌ با رأی کتبی اکثریت اعضای شرکت‌ کننده‌ در مجمع‌ عمومی‌، به‌ مدت‌ چهار‌ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند. هیئت‌ مدیره‌ مرکب‌ از 9 نفر عضو اصلی و سه‌ نفر عضو علی‌البدل‌ خواهد بود که از میان اعضای اصلی با کسب اکثریت آرای اعضای حاضر در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 1: جلسات‌ هیئت‌ مدیره‌، با حضور نصف‌ بعلاوه‌ یک‌ اعضاء رسمیت‌ یافته‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با حداقل دو سوم‌ آراء موافق‌ معتبر خواهد بود.
تبصره 2: شرکت‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ در جلسات‌ آن‌ ضروری است‌ و غیبت‌ هر یک‌ از اعضا، بدون‌ عذر موجه‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلی تا سه‌ جلسه‌ متوالی یا پنج جلسه متناوب ‌، در حکم‌ استعفای عضو غایب‌ خواهد بود. تشخیص موجه بودن عذر با هیات مدیره است.
تبصره 3: در صورت‌ استعفا، فوت‌ و یا سلب‌ شرایط‌ از هر یک‌ از اعضای هیئت‌ مدیره‌، عضو علی‌البدل‌، برای مدت‌ باقی مانده‌، به‌ جای عضو اصلی انجام‌ وظیفه‌ خواهد کرد.

تبصره 4: هیئت‌ مدیره‌ علاوه‌ بر جلساتی که‌ به‌ طور مرتب‌ و حداقل‌ هر دو هفته‌ یک‌ بار تشکیل‌ می دهد‌، بنابر ضرورت‌، با دعوت‌ کتبی یا تلفنی رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ و دبیر انجمن‌ جلسه‌ فوق العاده‌ تشکیل‌ خواهد داد. برای تشکیل جلسات، ارسال دعوت نامه و تعیین دستور جلسه ضروری است. فاصله‌ بین‌ تلفن‌ یا ارسال‌ دعوت‌نامه و دستور جلسه‌ برای تشکیل‌ جلسه‌ عادی و فوق العاده‌ هیئت‌ مدیره‌، حداقل‌ سه‌ روز خواهد بود.

تبصره 5: هیأت‌ مدیره‌ حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن در اولین‌ جلسه‌ پس‌ از برگزاری مجمع‌ عمومی‌، از بین‌ خود یک‌ نفر به‌ عنوان‌ رئیس‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ (نایب‌ رئیس‌ اول‌ و دوم‌)، یک‌ نفر دبیرکل‌ و یک‌ نفر خزانه‌دار انجمن‌ را انتخاب‌ می‌کند و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نماید. حدود اختیارات هیات مدیره را آیین نامه داخلی مشخص می نماید.

تبصره 6: شعب‌ انجمن‌ با رعایت ماده 3 اساسنامه
در مراکز استانها توسط‌ هیات مدیره ای مرکب از 5 تا 7 نفر که از سوی اعضای شعبه‌ انتخاب‌ و با تصویب‌ هیئت‌ مدیره‌ مرکزی منصوب‌ می‌شوند، اداره‌ خواهد شد و اعضای این‌ هیئت‌ها طبق‌ دستورالعمل‌ هیئت‌ مدیره‌ انجمن فعالیت‌ خواهند کرد.

تبصره 7: حد نصاب‌ برای تأسیس‌ شعبه‌ 15 نفر عضو است‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ حصول‌ به‌ آن‌ می‌توان‌ دفتر یا نمایندگی دائر کرد.

ماده 18- انتخاب‌ مجدد هیئت‌ مدیره‌ برای دوره‌های بعدی بلامانع‌ است‌ و هیئت‌ مدیره‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حداکثر دو ماه‌ قبل‌ از پایان‌ تصدی خود انتخابات‌ هیئت‌ مدیره‌ جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار کرده‌ و نتیجه‌ را یک‌ هفته‌ قبل‌ از پایان‌ تصدی خود به‌ وزارت‌ کشور اعلام‌ کند.

ماده 19- وظایف هیات مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می‌باشد:

-        اجرای مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌،  نظارت‌ و هماهنگی بر فعالیتهای کمیته‌های اجرایی‌، تصویب‌ آئین‌نامه‌های داخلی کمیته‌های اجرایی، تصمیم‌گیری در مورد گزارش ها و پیشنهادات‌ ارائه‌ شده‌ از سوی اعضاء، بررسی تقاضاهای عضویت‌ و تصویب‌ آن، رسیدگی به‌ تخلفات‌ و تصمیم‌گیری درباره‌ تشویق‌ و تنبیه‌ اعضاء، برگزاری مجامع‌ عمومی عادی و فوق‌العاده‌، ارائه‌ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌، حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکـَم ، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی، تغییر مکان استیجاری انجمن

به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد بنام انجمن انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن دارا می‌باشد.

تبصره 2: هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر اجرایی انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیر اجرایی در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره 3: هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

تبصره 4: آیین‌نامه های اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود.

ماده 20- بازرس

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره 2: اعضای هیأت مدیره، دبیر اجرایی و نزدیكان سببی و نسبی آنها نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده 21- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.

3- ارائه گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن آماده باشد.

ماده 22- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم- «بودجه و مواد متفرقه»

ماده 23- بودجه انجمن از طریق قبول هدایا، وقف، جذب حامیان مالی، حق عضویت اعضاء، و کمک های  دریافتی از نهادها و دستگاهها با تصویب هیات مدیره انجمن تأمین می‌شود و کلیه‌ درآمدها متعلق‌ به‌ انجمن‌ خواهد بود.

ماده 24- امور مالی‌:

درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی به مجمع انجمن ارائه خواهد شد.

تبصره‌ 1: کلیه‌ اسناد و اوراِق بهادار، قراردادها و مکاتبات‌ تعهدآور انجمن‌ با امضای متفق‌ رئیس، دبیرکل‌ و خزانه‌دار، و ممهور به‌ مهر انجمن‌ معتبر خواهد بود.

تبصره 2: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 3: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه خرداد ختم می‌شود.

تبصره 4: کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

 ماده 25- کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات رسمی در دفتر مرکزی انجمن  نگهداری می‌شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضای متفق رئیس(در غیاب او نایب رئیس) و دبیرکل و با مهر انجمن انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26- هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع عمومی انجمن و کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره: نشانی انجمن و محل اقامت اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27- انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28- با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

فصل‌ پنجم‌ ـ حقوق و وظایف‌ اعضا و موارد دیگر:

ماده‌ 29 ـ حقوق و وظایف اعضا
       الف: حقوق اعضا: اعضای انجمن‌ از حقوق زیر برخوردارند:

-        داشتن‌ یک‌ رأی در کلیه‌ انتخابات‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومی

-        اعلام‌ نامزدی جهت‌ عضویت‌ در هیئت‌ مدیره‌ با بازرس‌ با رعایت‌ مفاد اساسنامه‌ و آئین‌نامه

-        دعوت‌ به‌ تشکیل‌ مجمع‌ عمومی فوق العاده‌، در صورت‌ کسب‌ موافقت‌ یک سوم‌ اعضای دیگر انجمن‌.

ب: وظایف‌ اعضا: اعضای انجمن وظایف زیر را برعهده دارند:
- حفظ‌ ارتباط‌ مستمر و فعال‌ با انجمن
- شرکت‌ در گردهمایی‌ها و مجامع‌ عمومی
- مطالعه‌ و پیگیری اطلاعیه‌ها و اخبار انجمن از طریق پایگاه اطلاع رسانی
- پرداخت‌ منظم‌ حق‌ عضویت سالانه‌.

ماده 30- انحلال

در موارد زیر انجمن منحل می‌شود:

1- بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده

2- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

ماده 31- در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه‌ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می‌نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظر و نظارت کمیته ملی المپیک و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال دارد.

ماده‌ 31- این‌ اساسنامه‌ در پنج‌ / 5 فصل‌، سی و یک / 31 ماده‌، چهل و پنج / 45 بند، و بیست و هشت / 28 تبصره‌ پس از تصویب در اولین مجمع عمومی انجمن در‌ مورخ‌ 10/9/74 (با حضور نماینده‌ وزارت‌ کشور، معاون‌ مطبوعاتی و مدیر کل‌ مطبوعات‌ داخلی وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، نماینده‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌، و نایب‌ رئیس‌ کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران)،‌ در مجمع فوق العاده مورخ سی آذر 1391 براساس اساسنامه تیپ کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت های وزارت کشور پس از بازنگری به تصویب اعضای حاضر در این مجمع رسید.  

 
عکس بالای فوتر

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران

انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ـ ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار “انجمن‌” نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ فرهنگی‌، علمی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.

تماس با ما

  • تلفن :۰۲۱ ۲۶۲۱۶۳۶۷
  • آدرس ایمیل انجمن : Isjaahmadi@gmail.com
  • آدرس ایمیل انجمن :تهران- بزرگراه نیایش- مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب- کوچه هفتم- سالن شماره 9 (کمیته تدارکاتی بازی های آسیایی)- طبقه همکف- انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی
نقشه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید